BİZİMLƏ ƏLAQƏ
Ümumi Normativ Baza
 
 1. Qiymətli kağızlar bazarı haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 2. İnvestisiya fondları haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 3. Mülki Məcəllədən çıxarış (54-cü Fəsil)
 4. Mülki Məcəllədən çıxarış (4-cü Fəsil, 98-108-ci Maddələr)
 5. Cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və ya digər əmlakın leqallaşdırılmasına və terrorçuluğun maliyyələşdirilməsinin qarşısının alınması haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
 


Qiymətli Kağızların buraxılışı, qeydiyyatı və tədavülü
 
 1. Qiymətli kağızlar bazarında sui-istifadələrin qarşısının alınması haqqında Qaydalar
 2. Emitentin istiqraz buraxılışının maksimum həcminə dair tələblər haqqında Qaydalar
 3. İpoteka istiqrazlarının və ipoteka örtüyünə daxil olan ipoteka kreditlərinin orta çəki metodu ilə ödəniş müddətlərinin hesablanması Qaydası
 4. İpoteka örtüyünün reyestrinin aparılması və sərəncamçı tərəfindən ipoteka örtüyünün yoxlanılmasının nəticələri barədə hesabata dair tələblər haqqında Qaydalar
 5. İnvestisiya qiymətli kağızlarının qiymətinin sabitləşdirilməsi haqqında Qaydalar
 6. Depozitar qəbzlərinin buraxılışı, onların dövlət qeydiyyatına alınması və tədavülü Qaydası
 7. Törəmə maliyyə alətlərinin yerləşdirilməsi və tədavülü Qaydası
 8. Fond birjasının məlumatları açıqlaması Qaydası
 9. İnvestisiya qiymətli kağızları ilə alqı-satqı əqdlərinin bağlanması Qaydaları
 10. İnvestisiya qiymətli kağızlarına abunə yazılışı və yerləşdirilməsi haqqında Qaydalar
 11. Emissiya prospekti və informasiya memorandumuna dair tələblər haqqında Qaydalar
 12. Qiymətli kağızlar və onların emitentləri barədə tədqiqat aparan, onların nəticələrini yayan, həmçinin investisiya strategiyasını təklif və tövsiyə edən şəxslərin məlumatları açıqlaması Qaydası
 13. Qiymətli kağızların girovunun qeydiyyatı, ona xitam verilməsi və girov predmetinə tutmanın yönəldilməsi Qaydası
 14. Qiymətli kağızlar bazarında emitentlərin məlumatları açıqlaması Qaydaları
 15. Qiymətli kağızların dövlət reyestrinin aparılması Qaydası
 16. İnvestisiya qiymətli kağızların Azərbaycan Respublikasının ərazisindən kənarda buraxılışı və yerləşdirilməsi Qaydası
 17. Emitentin idarəetmə hesabatlarına dair tələblər haqqında Qaydalar
 18. Azərbaycan Respublikasında əmlak sertifikatları haqqında Qaydalar
 19. Səhmlərin birləşdirilməsi, xırdalanması və onların nominal dəyərinin artırılması zamanı səhmlərin emissiyası haqqında Qaydalar
 20. Hüquqi şəxslərin yenidən təşkili zamanı investisiya qiymətli kağızlarının emissiyası və konvertasiyası Qaydası


Lisenziyalaşdırma və Tənzimləmə
 
 1. Ticarətsonrası sistem və klirinq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi Qaydaları
 2. Qiymətli kağızlar bazarında marja ticarətinə dair Qaydalar
 3. İnvestisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsinə dair ixtisas şəhadətnamələrinin alınması məqsədi ilə attestasiya keçirilməsi Qaydası
 4. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin icra orqanlarının üzvlərinin və investisiya şirkətinin filiallarının rəhbərlərinin attestasiyasının keçirilməsi Qaydası
 5. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin kənar auditorlarına dair tələblər haqqında Qaydalar
 6. Qiymətli kağızlar bazarında lisenziyalaşdırılan şəxslərin nizamnamə kapitalının minimum miqdarı və onun formalaşdırılması haqqında Qaydalar
 7. İnvestisiya şirkətinin davamlı kapital tələbləri haqqında Qaydalar
 8. İnvestisiya Şirkətləri tərəfindən investisiya xidmətlərinin (əməliyyatlarının) həyata keçirilməsi Qaydası
 9. İnvestisiya şirkətlərinin hesabatlarının tərtib və təqdim olunma Qaydaları

Renkinq
"Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC
0.00
Ətraflı